nhận ưu đãi đăng ký dịch vụ nhận diện số điện thoại

Tính năng

Phần mềm quản lý

Tra cứu khách hàng

Nhận diện số điện thoại 

Số website nhận diện

Xuất danh sách khách hàng

Thống kê số lần vào website

Tặng gói quản trị website 

Báo cáo hàng tháng

Vina

4.680đ

/ số / 30 ngày

Tối thiểu 100 số

Vina, Mobi, Viettel

1 website

Vina/1 tháng

VinaPro

3.880đ

/ số / 30 ngày

Tối thiếu 500 số

Vina, Mobi, Viettel

2 website

Vinapro/1 tháng

VinaHigh

3.530đ

/ số / 30 ngày

Tối thiểu 2000 số

Vina, Mobi, Viettel

3 website

VinaHigh/1 tháng